Home

In geschillen over schade als gevolg van delfstofwinning is echt onafhankelijke informatie over bodemdaling schaars.

Deze website publiceert analyses van bodembeweging en onderzoek naar theoretische aspecten daarvan buiten de directe invloedssfeer van veroorzakers van bodembeweging en partijen die daar schade van ondervinden.

Ervaren

Ondanks bevestiging door gerenommeerde instellingen blijven bodembewegingsvoorspellingen notoir onbetrouwbaar.

Verschillende partijen rapporteren verschillende 'gemeten bodemdaling' op basis van exact dezelfde metingen.

Met enige trots melden we aanzienlijke fouten in voorspelde bodembeweging te hebben gerapporteerd, jaren voor relevante overheidsinstanties dat deden.

Doelgericht