Groningen

Rapport 'Gesjoemel met bodembeweging', nov 2015

Het rapport beschrijft onder meer grote onzekerheden in de modellering van watervoerende reservoir delen, de ruimtelijk drukverdeling en het ontstaan van aardbevingen door gaswinning.

Verschillende modelhypotheses resulteren in 40 miljoen kubieke meter meer of minder bodemdaling in het Wadden kustgebied van Groningen.

Presentatie 'Kennis en Macht',

congres 'Gerommel in de ondergrond', 09-10-2013

De presentatie beschrijft de bevindingen van 17 jaar ervaring met de manier waarop mijnbouwsector, wetenschap en overheid omgaan met de risico's van delfstofwinning in het algemeen en van aardbevingen in Groningen het bijzonder.

Onderzoek

 • SodM laat zich t.a.v. maatschappelijk verantwoordde winning niet de les lezen

 • Statistische hypothese toetsing en peer review (KNMI)

 • Open voor NAM reactie, maar niet voor derden (GBB)

 • Relatie delfstofwinning– bodembeweging blijft onzeker, voorspelbaarheid minimaal

 • Breed (o.a. zoutwinning), open (o.a. andersdenkenden), wetenschappelijk (toetsing) onderzoek nodig

Erosie draagvlak

 • Ontkenning relatie winning - schokken

 • Bijstelling maximum na iedere harde klap

 • Bagatelliseren ( als zware vrachtwagen door de straat)

 • Geruststellende woorden: veroorzaakte schade wordt vergoed,

 • verontrustende daden: niet bewezen dat wij schade veroorzaakten

 • Toezeggingen van NAM brachten nooit wat bewoners ervan mochten verwachten

 • Gestadig oprekken van maatschappelijk aanvaardbare grenzen aan de winning

En verder

 • Relaties: Min ELI, SodM, KNMI, provincie, gemeentes, waterschappen

 • Lobbies en Informatieposities

 • Kan preventie ooit effectief zijn?

 • Waar het algemeen belang zo groot is, dat individuele belangen moeten wijken, past

 • ruimhartige schadevergoeding en procedure zonder voor leken onoverkomelijke barrières

Samenvattend

 • Waardering voor kwaliteit/openheid SodM onderzoek

 • Onzekerheid precieze relatie delfstofwinning– bodembeweging blijft

 • Problemen rond bewijsvoering vreten draagvlak aan

 • Oplossingen

  • Breed, open, onafhankelijk onderzoek naar relatie winning - bodembeweging

  • Fonds ter compensatie van individuele schades vóór verlenen winningsvergunning

  • Strikte handhaving: limiet overschreden, einde vergunning

  • Mijnbouw stelt vertrouwen in bewoners: omkering bewijslast