Bewonersavond 30 januari 2013

  • Onafhankelijkheid lokale en regionale overheden

  • De onafhankelijkheid van provincie, gemeentes en waterschap werd onderwerp van discussie door samen met NedMag op kosten van de burger als opdrachtgever te fungeren.

  • Een rolverdeling, waarin lokale en regionale overheden bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zaandringen op onafhankelijk onderzoek op kosten van NedMag onder regie van SodM zou beter hebben gepast bij de verschillende verantwoordelijkheden in dit geschil tussen NedMag en bewoners.

  • Onafhankelijkheid Arcadis

  • Kan Arcadis wel voldoende onafhankelijk zijn van opdrachtgevers, die ook in de toekomst order portefeuilles moeten vullen? De gang van zaken bij onderzoek naar de haalbaarheid van zoutwinning op het Wad is weinig vertrouwenwekkend . Na de conclusie van TNO, dat winstgevende winning door hoge milieukosten niet mogelijk was, en een wisseling van de wacht concludeerde Arcadis het tegenovergestelde.

  • Oorzaak veen

  • Arcadis wijst veen onder de fundering als hoofdoorzaak van gebouwschade aan. Dat oxidatie van droogvallend maagdelijk veen tot zetting kan lijden is onomstreden. Dat er daadwerkelijk na honderden jaren blootstelling aan wisselende grondwaterstanden, het bouwrijp maken voor aanvang van de bouw en langdurige compactie onder het gewicht van het bouwwerk nog veen is direct onder (niet naast) de fundering, heeft Arcadis niet aan kunnen tonen. Ontlastend bewijs, in de vorm van rapporten die geen verband hebben kunnen vinden tussen de veendikte en de zettingssnelheid in Groningen en Friesland, ontbreekt in het Arcadis onderzoek.

  • Indirecte gevolgen van bodemdaling

  • Bodemdaling leidt tot een relatieve stijging, die op haar beurt het draagvermogen van de grond onder de fundering - zeker als daar veen zou zitten - verlaagt. Zodra het draagvermogen op enig punt van de fundering onder de belasting duikt, zal de fundering het begeven. Voorzover peilveranderingen gelijke tred houden met bodemdaling en relatieve grondwaterstijging kan schade worden gekomen. Bewijs dat dat daadwerkelijk het geval was, is door een gebrek aan consistentie in het grondwater monitoring programma, flinterdun.

 • Aansprakelijkheid waardedaling

 • Het verband tussen gaswinning en waardedaling van onroerend goed werd door Minister Kamp op 28 januari 2013 in Loppersum erkend. De veroorzaker van schade is daarvoor wettelijk aansprakelijk. De opstelling van provincie en gemeentes, die die schade in het geval van de zoutwinning bij Veendam voor rekening van de bewoner willen laten, is daarmee in strijd.